Kupní smlouva (The contract)

 

Kupní smlouva je první věcí, se kterou se setkáváme při koupi štěněte (nebo bychom se měli s ní setkat). Pes je z právního hlediska věcí, i když trochu specifickou, a proto i občanský zákoník pro zvířata upravuje odchylnou dobu, po kterou ze zákona platí záruka a kupující může uplatnit vady u prodávajícího.

            Jestli si někdo myslí, že když sepíše smlouvu a nazve ji jinak, že se nebude jednat o kupní smlouvu, tak se mýlí. Smlouvy se posuzují podle obsahu.

            Kupní smlouva je dvoustranným právním aktem a skládá se z nabídky (oferta) a přijetí nabídky (akceptace). Obvykle se obé stvrzuje podpisem na smlouvě písemné. Z toho vyplývá, že Vás nikdo nesmí nutit podepsat cokoli a i Vy si můžete stanovit nějaké podmínky, co by Váš pejsek měl mít či jaké vlastnosti vykazovat. Smlouva může vzniknout i ústně (konkludentně) a obvykle pak vzniká předáním věci a zaplacením peněz, ale doporučuji formu písemnou. Špatně se dokazuje, že bylo něco ústně ujednáno.

            Jaké má kupní smlouva podstatné náležitosti, tj. co musí obsahovat, aby byla platná?

            Prodávající a kupující se musí dohodnout na předmětu koupě – psu, jeho ceně.  Podle § 588 občanského zákoníku (dále jen „oz.“) z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost  předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Další ujednání nejsou vyloučena a já se kloním k názoru, že čím podrobnější smlouva, tím jednodušší a jasnější budou vztahy obou stran v budoucnosti, zejména v  případě, kdy by došlo k nějakým problémům. Kupní smlouva na věc movitou (s prominutím) - psa - nemusí být písemná, ale vřele to doporučuji, protože kdybyste se  chtěli obrátit na soud, použijete takovou smlouvu jako důkaz o tom, co bylo ujednáno. Podotýkám, že písemnou kupní smlouvu můžeme chtít na i na „voříška“, a můžeme  si ujednat, např. že nevyroste víc, jak 40 cm, nebo na čistokrevného psa bez PP, aby z něj nakonec nevyrostl ten „voříšek“.  Jestliže se prodávající zdráhá kupní smlouvu vystavit nebo na důkaz, že se smluvenými podmínkami souhlasí, aspoň podepsat, tak raději utečte. Kdoví, co z pejska vyroste nebo jestli nemá vady anebo není nějak nemocný.

Pokud jde o záruku a vady § 620 odst. 1 oz. stanoví, že u  prodeje zvířat je záruční doba šest týdnů a podle § 599 oz. v uvedené lhůtě musí kupující uplatnit vady u  prodávajícího bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se může kupující domáhat  u  soudu, jen jestliže vady vytkl prodávajícímu, a to nejpozději do šesti týdnů od převzetí věci - zvířete. Na to navazuje další ustanovení, že právo na náhradu nutných nákladů může kupující uplatnit u soudu, jen jestliže náklady prodávajícímu oznámí ve výše uvedené lhůtě. Vše je vhodné činit písemně a doporučeným dopisem, abyste měli pro případný soud důkazy.

A teď k jednotlivým ustanovením:

Smluvní strany je vhodné vymezit tak podrobně, aby bylo každému jasné, kdo prodává a kdo kupuje (jméno a příjmení, adresu bydliště, popř. datum narození nebo rodné číslo). Doporučuji si údaje u obou stran z dokladů ověřit - stalo se, že kupující udal falešné jméno a adresu a přestože bylo v kupní smlouvě sjednáno předkupní právo prodávajícího - nebylo na kom je vymáhat - skutečný kupující nebyl znám.

Štěně (psa), neboli předmět smlouvy, je třeba popsat tak, aby nemohlo dojít k jeho záměně a uvést co nejpodrobněji další důležité skutečnosti týkající se rodičů, například :

Předmětem smlouvy je koupě štěněte (dospělého psa)  australského silky teriéra.

jméno………………(+ název chovatelské stanice)

pohlaví ………… ……………………

datum narození …………………

číslo zápisu (pokud je) ……………………

tetovací číslo…………………… (popř. číslo čipu, jestliže bylo čipováno)

otec (jméno) ………………………………………………………zdravotně vyšetřen na…………… …..…………………… ………………(provedená zdravotní vyšetření)

matka (jméno) ………………………………………………………zdravotně vyšetřena na …… … …… …..…………………… ………………(provedená zdravotní vyšetření)

další (výsledky výstav, bonitace, zkoušky, atd.) …………………………………………………………………………………

 

Štěně (pes)

Dále doporučujeme vymezit další podrobnosti (zejména vlastnosti, které požadujete, aby mělo, nebo které chovatel o štěněti prohlašuje či stvrzuje),

 Chovatel prohlašuje, že štěně (pes) je předáváno zdravé, bez známek onemocnění, bez viditelných vad,  řádně očkované a odčervené. Váha v den prodeje je ………………kg.  Štěně má v den prodeje kompletní mléčný chrup, nůžkový skus, (u psů varlata  sestouplá v šourku).

Štěně bylo očkováno dne………………(datum a použitá vakcína)

Štěně bylo odčerveno dne………………(datum a použitý odčervovací prostředek)

Štěně bylo ošetřeno proti blechám a klíšťatům dne………………….(datum a použitý preparát)

 

            Jestliže něco z výše uvedeného neplatí, je třeba to z předchozí věty vypustit, nebo naopak ve smlouvě více rozvést:

Štěně (pes) je prodáváno s touto vadou (těmito vadami) ……………………………..… ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

            Naopak lze přidat další ustanovení o požadovaných vlastnostech. Lze uvést třeba, že někteří chovatelé jiných plemen dávají (pokud v tomto věku jsou určité vady rozpoznatelné a ta plemena na uvedenou vadu „trpí“) do smlouvy ustanovení o zdravotním vyšetření a popř. přílohou protokol o provedeném vyšetření).

Takové ustanovení smlouvy může například znít:

Štěně bylo dne ................ testováno na 15 očních onemocnění (vč. PRA a Cataract) s výsledkem "prostý" (bez postižení) pro všechny testované choroby – viz. protokol o tomto vyšetření, který je součástí této smlouvy.


            Dále dobré vyřešit, co se stane v případě výskytu drobných či větších vad, co se za takovou vadu považuje. Čím více si je chovatel jistý, že nebudou a čím větší je stanice - tím spíše se takového řešení v jeho smlouvě dočkáte. V takové smlouvě je uvedeno datum, do kterého lze takovou vadu uplatnit - a to mnohem delší, než je stanovena občanským zákoníkem a tato lhůta je obvykle spojena s dospělostí jednice, kdy již je tělesný vývoj dokončený. Obvykle je třeba vadu doložit lékařským posudkem a není na škodu se předem dohodnout na posuzujícím. Řešení, které renomované chovatelské stanice pak obvykle nabízejí ve smlouvách je buď vrácení štěněte nebo navrácení části kupní ceny (samozřejmě to závisí na ceně jedince). V takovém případě může být navrácení kupní ceny doprovázeno závazkem kupujícího nechovat na daném jedinci a nevystavovat psa, ani jej jinak prezentovat (např. v tisku a na internetových stránkách).

            Pokud je předem vyloučeno uplatnění psa v chovu, lze též v kupní smlouvě uplatnit závazek kupujícího jedince sterilizovat, nebo jej nejpozději v roce předat chovateli, aby nechal provést jeho sterilizaci, a to na jeho náklady, ale na riziko kupujícího. Je to sice pro chovatele poněkud nákladnější, ale je to jednoznačné a jisté, že pes již nebude použit k chovu a dědičná vada se nebude dále na potomstvo přenášet; zároveň může být v kupní smlouvě stanoveno, že pes nebude vystavován.

            Naopak může si chovatel dát do kupní smlouvy, že pokud pes nebude vykazovat vady bránící uchovnění, je kupující povinen psa uchovnit a může jej vázat například na slevu z ceny, s tím že pokud nebude tento závazek dodržen, bude zbytek kupní ceny uhrazen. Zájem o takové ujednání budou mít zejména chovatelé málopočetných plemen, zejména při dovozu „nové krve“ prostřednictvím krytí v zahraničí. S předchozím může souviset i třeba závazek kupujícího do určité lhůty dlouhosrstého psa neostříhat.

            Přestože zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání zakazuje kupírovat uši vůbec a ocásek po 8. dnu života štěněte, už se i stalo, že k následnému odstranění ocasu došlo. Nelze se divit, že ve smlouvách mnohých chovatelů se ocitne závazek kupujícího neodstraňovat ocásek s upozorněním na zákaz a s ním spojené sankce uvedené ve zmíněném zákoně.

            Též chovatel si může v kupní smlouvě stanovit další ujednání, jako například návštěvu za účelem poznání, jak se kupující o štěně stará, v jakém prostředí je chováno a může si stanovit i klauzuli, že pokud by tak bylo v rozporu se zákonem o týrání zvířat, může od smlouvy odstoupit.

            Chovatel si může v kupní smlouvě zakotvit předkupní právo ke psu a za …cenu (obvykle je stejná jako kupní cena). V případě, že tohoto nevyužije, si obvykle stanoví povinnost prodávajícího udat veškeré pravdivé informace o změnách majitele s udáním úplného jména, adresy, případně telefonického spojení na nového majitele.

            Chovatel si může stanovit nárok na získávání od kupujícího, případně od dalšího nového majitele, na kterého se kupující zavazuje převést všechna práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, pravdivé informace o průběhu života jedince, případně jeho úmrtí  (výsledky výstav, odchovů, krytí, onemocnění, ….).

            Dále se může prodávající zavázat že bude na svých internetových stránkách psa prezentovat a za tím účelem může též požadovat pravidelné zasílání fotografií štěněte, aby viděl, s jakými výsledky se jeho chovatelský záměr setkal.

            V případě koupě fenky, může být bodem ujednání ve smlouvě i dohoda o tom, že její budoucí štěňátka se budou zapisovat pod chovatelskou stanici prodávajícího.

            Součástí smlouvy by mělo být řešení otázky rodokmenu. Pokud průkaz původu není do dne převzetí psa plemennou knihou vydán, zavazuje se chovatel povinen jej neprodleně, nejdéle však do … dnů po jeho obdržení z plemenné knihy, předat nebo zaslat kupujícímu. (V případě, že tak neučiní, je chovatel povinen novému majiteli uhradit veškeré prokazatelné výdaje spojené s pořízením duplikátu průkazu původu, které kupujícímu vzniknou.). V případě exportu (importu) jedince se chovatel zavazuje zajistit vystavení exportního průkazu původu. V případě importu jedince se chovatel zavazuje zajistit zápis do příslušné plemenné knihy.

            Nedílnou součástí kupní smlouvy musí být dohoda o ceně. Patří mezi tzv. podstatné náležitosti. Přitom cena nemusí být vyčíslena v penězích, ale může jí být i jiná hodnota. Cena  může být zaplacena i ve splátkách. Ve smlouvě by podrobnosti týkající se splatnosti splátek měly být též sjednány. V tomto případě se doporučuje sjednat přechod vlastnického práva ke psu až po zaplacení poslední splátky a vložit též ustanovení, že nebude- li doplatek uhrazen včas, vzniká prodávajícímu buď nárok na odebrání psa nebo vymáhání neuhrazeného doplatku soudní cestou. Někteří chovatelé si předem vybírají nevratnou zálohu, resp. kauci, už při zamluvení štěňátka, pak se tato kauce započítává do kupní ceny.

            Pro případ opoždění s placením kupní ceny je možnost též si sjednat smluvní pokutu.

            Ve smlouvě lze (a doporučuje se) dohodnout, která porušení smlouvy jsou pro obě strany tak závažná, že budou důvodem odstoupení od smlouvy.

            Na závěr nesmíme zapomenout na datum a oba podpisy. Smlouvu doporučuji vyhotovit ve dvou originálech - pro každou stranu jeden.

 

O kupní smlouvě se můžete dočíst i na www.bernsky-honic.cz nebo na www.sixtysix.cz.Jedná se o výborně zpracované stránky na dané téma.

 

Dále na našich stránkách si můžete přečíst o spolumajitelství (a názory na spolumajitelství) i pár příběhů se k tomu vážících.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOPlist

 

NAVRCHOLU.cz